Reklamační řád

Reklamační řád.

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :

  1. Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
  2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
  3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
  4. Výrobek byl poškozen působením živlů.
  5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

Postup při reklamaci :

  1. Předem nás informujte o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.
  2. Zboží zašlete jako doporučený balík na adresu provozovny: Luky-JMA, Jakub Matyášek , U Stodol 744/7, 747 07 Opava – Jaktař
  3. Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.

Vaši reklamaci se budeme snažit vyřídit co nejrychleji,  do 30 dnů od jejího vzniku. Ve složitějších případech, kdy potřebujeme komunikovat se zahramičními dodavateli Vás budeme informovat o prodloužení doby reklamace.

Kupující ve vlastním zájmu zajistí, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Dopravce neručí za špatně/nevhodně/nedostatečně zabalené zásilky. POZOR – při  nevhodně (nedostatečně) zabaleném reklamovaném zboží, nelze uznat záruku pokud je zjištěno mechanické poškození výrobku při transportu.

Místem uplatnění reklamace je provozovna prodávajícího.

Odstoupení od smlouvy :

V případě uzavření smlouvy s použitím prostředků komunikace na dálku má (spotřebitel)zákazník právopodle § 53 odst. 7občanského zákoníku od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží. 

V případě, že prodávající nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení § 53 odst. 4 a 6 občanského zákoníku, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.
 
Podle § 53 odst. 8 občanského zákoníku platí, že kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku od smluv na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
– na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.

– na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně

  a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem.

– na dodávku spotřebního zboží (jako např. tětivy, šípy, spotřební materiál a jiné zboží,

  u kterého použitím je zpotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit

  do původního stavu před koupí).

 
V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bezodkladně, tak, aby spotřebiteli mohla být následně vrácena ve lhůtě 30 dnů od odstoupení od kupní cena.
 
Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.
POZOR:
– Vrátit je možné zboží nepoškozené, kompletní,ve stavu a hodnotě, v jakém spotřebitel zboží převzal. V případě že spotřebitel vrátí zboží nekompletní či poškozené, má prodávající právo vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku resp. nárok na náhradu škody tím mu způsobenou jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.